หลักสูตรการออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SolidWorks

SolidWorks

    เป็นการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อเขียนชิ้นงานในระบบ 3 มิติ ซึ่งแบ่งเนื้อหาตามความยากง่าย ออกเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นพื้นฐาน , ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยรายละเอียดการแบ่งเนื้อหาได้มีการทดสอบ ค่าความเข้าใจ (KPI) ในระดับมาตรฐานของสถาบันชั้นนำในต่างเทศแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    การเรียนรู้จะเริ่มจากการรู้จักขีดความสามารถของโปรแกรม SolidWorks กับการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ เนื้อหาจะเน้นให้ผู้ออกแบบมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมที่ดี สอนเขียนเส้นร่างใน 2 มิติ แล้วนำไปสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จากนั้นนำชิ้นส่วนมาประกอบกัน (assembly) จากนั้นก็สร้างแบบแปลน (drawing) ด้วยการใช้คำสั่งพื้นฐาน , สอนให้รู้จักการใช้ปุ่มลัด , การควบคุมเมาส์ , เทคนิคต่าง ๆ และการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมให้เรียนเข้าใจง่าย และสอนแนวคิดในการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ผู้ออกแบบสามารถใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นฐานที่ดีเพื่อการต่อยอดทางความรู้ต่อไป

 • หลักสูตรการแนะนำขีดความสามารถโปรแกรม ( ใช้สื่อ CD )
 • หลักสูตร SolidWorks ขั้นพื้นฐาน ( สำหรับผู้เริ่มต้น )

หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 2 ครั้ง (9.00-16.00 ครั้งละ 6 ชั่วโมง)


เนื้อหาในหลักสูตร

กล่าวนำ SolidWorks

 • ทดลองสร้างฝาปิดถังความดัน
 • ส่วนประกอบของ SolidWorks
การสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐาน
 • การสร้างฝาปิดกล่องสี่เหลี่ยม
การสร้างชิ้นงานประกอบ
   การเขียนเส้นร่าง (Sketch)
 • กล่าวนำการเขียน Sketch
 • แถบเครื่องมือสำหรับการเขียนเส้นร่าง
การสร้างชิ้นงานจากการหมุนกวาดและหน้าตัดกลมกลืน
 • การสร้างชิ้นงานจาก Revolve (หมุนกวาด)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Sweep (หน้าตัดกวาด)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Loft (หน้าตัดกลมกลืน)
การสร้างชิ้นงานสำเนาชุดและการลบมุม
 • การสร้างชิ้นงานจาก Patterns(สำเนาชุด)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Fillets(ลบมุม)
 • แนวความคิดการสร้างชิ้นงาน
การสร้างชิ้นงานจากสมการและ Configuration
 • การสร้างชิ้นงานจาก Equation (สมการ)
 • การสร้างชิ้นงานจาก Configuration
การสร้างชิ้นงานจากความรู้รวบยอด
 • การเขียนชิ้นงาน (Part)
 • การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly)
 • การสร้างแบบแปลน (Drawing)
 • การสร้างภาพแยกชิ้น (Exploded View)
 • การสร้างใบรายการวัสดุ (Bill of Materials)
 • การสร้างแบบแปลน อิเล็คทรอนิกส์ (eDrawing)
การเขียนแบบแปลน
 • การเขียนแบบแปลน ( Drawing)
 • การกำหนดรูปแบบกระดาษ
 • การตั้งค่า Drawing Sheet
 • รูปแบบการแสดงภาพ ( ViewDisplay Mode)
การกำหนดขนาดชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาด (Dimension)
 • การควบคุมการบอกขนาด
ต้นแบบกระดาษ
 • ต้นแบบกระดาษ (Drawing Template)
 • การเชื่อมโยงกับคุณสมบัติเฉพาะ
 • การวางมุมมองล่วงหน้า
 • การปรับตั้งค่า (Settings)
SolidWorks ขั้นพื้นฐาน


วิทยากร :

ค่าใช้จ่าย :
หลักสูตรละ 4,900 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 20 ท่าน